AUSTRALIA
01.1994-06-14 Perth, Australia - Metropolis
02.1994-06-15 Adelaide, Australia - Lennies
03.1994-06-16 Melbourne, Australia - The Palace
04.1994-06-17 Brisbane, Australia - The Roxy
05.1994-06-18 Sydney, Australia - Selinas
06.1994-06-20 Sydney, Australia - [unknown venue]
07.1998-02-01 Melbourne, Australia - Festival Hall
08.1998-02-02 Melbourne, Australia - Festival Hall
09.1998-02-04 Sydney, Australia - Entertainment Centre
10.1998-02-06 Brisbane, Australia - Festival Hall
11.1998-02-08 Adelaide, Australia - Entertainment Centre
12.1998-02-10 Perth, Australia - Entertainment Centre
13.2004-04-23 Sydney, Australia - Entertainment Centre
14.2004-04-24 Sydney, Australia - Entertainment Centre
15.2004-04-26 Melbourne, Australia - Rod Laver Arena
00.2004-04-27 Melbourne, Australia - Rod Laver Arena [cancelled]
16.2012-11-09 Brisbane, Australia - Entertainment Centre
17.2012-11-12 Sydney, Australia - Entertainment Centre
18.2012-11-13 Sydney, Australia - Entertainment Centre
19.2012-11-16 Melbourne, Australia - Rod Laver Arena
20.2012-11-17 Melbourne, Australia - Rod Laver Arena